kierownik studiów: dr inż. arch. Barbara Zin

Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki mają długoletnią tradycję – utworzone zostały w 1973 roku.
Studia uwzględniając specyfikę i wymogi współczesnej wiedzy konserwatorskiej, opartej na uznawanych w świecie naukowych podstawach, zapewniają słuchaczom efekty kształcenia zgodnie z wymogami organizacji zawodowych i pracodawców oraz podniesienie kwalifikacji w swoim zawodzie lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanym z pełnieniem zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków i dóbr kultury.
Studia Podyplomowe stosują system ECTS (60 ECTS – I i II semestr), w którym liczba punktów odpowiada nakładowi pracy słuchacza a nakład pracy jest adekwatny do osiąganych efektów kształcenia.
Dobór kadry naukowo-dydaktycznej opiera się na wysokich kwalifikacjach wybitnych specjalistów z dziedziny konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kulturowego, reprezentujących uczelnie i instytucje naukowe i samorządowe, m. in.: WA PK, PAN, ASP, UJ, UP JPII, AGH, Muzeum Narodowe, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.
Od lat 80. studia funkcjonują w nowej formule, potrzeba permanentnego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji spowodowała interdyscyplinarność programu, adresowanego do słuchaczy reprezentujących różne zawody.
W ocenie dotychczasowych absolwentów, program Studiów przygotował ich prawidłowo do pełnienia poważnych zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków i dóbr kultury.
Słuchacze Studiów otrzymują, w ramach wymienionych poniżej bloków tematycznych, niezbędną wiedzę teoretyczną, a kilkadziesiąt godzin zajęć w terenie (w obiektach zabytkowych, pracowniach konserwatorskich itp.) pozwala im zapoznać się z praktycznymi i technicznymi aspektami różnorodnej tematyki konserwatorskiej.

Zaliczenie całego kursu jest dwuczęściowe:
- egzamin pisemny: wybrane zagadnienia z historii architektury i urbanistyki, historii i teorii konserwacji zabytków oraz doktryn konserwatorskich.
- prezentacja przed komisją egzaminacyjną pisemnej pracy dyplomowej obejmującej zagadnienia badawczo-konserwatorskie (w zakresie problematyki związanej z wykształceniem lub wykonywanym zawodem)